Wat is Plaatsen van Betekenis?

Update per augustus ’11

Tijdens het opzetten van het project en het uitwerken van de concepten, redactie, communicatie en techniek, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er een aantal wijzigingen nodig zijn ten opzichte van onze oorspronkelijke uitgangspunten. Deze wijzigingen zijn inmiddels beoordeeld en goedgekeurd door AgentschapNL. Bij de verdere ontwikkeling legt PvB:

 • meer nadruk op het ontwikkelen van de community
 • daardoor werd het noodzakelijk om vroeger dan oorspronkelijk gepland live te gaan
 • en te kiezen voor zoveel mogelijk standaardcomponenten bij de bouw van het platform.

Na aanvang van het project is de projectorganisatie begonnen met de uitwerking van:

 • het inrichten van het project, doelen, organisatie, bemensing, stakeholders e.d.
 • het formuleren van uitgeefplan, communicatieplan, doelgroepen, informatiegedrag, persona’s, concurrentie-analyse e.d.
 • het formuleren van de eindresultaten: de mix van user stories, functionaliteiten en content voor eindgebruikers op de website, maar ook op smartphones en tablets en via printing on demand;

vervolgens is een fasering vastgesteld, die sterk gericht is

 • op het aanzwengelen van de co-creatie op de website
 • op contentacquisitie, zowel voor digitaal erfgoed als toeristische informatie (waarvoor inmiddels al de eerste tests zijn gedaan) en op
 • samenwerking met erfgoedorganisaties, musea, kennisorganisaties en andere erfgoedprojecten

Tijdens het opzetten van het project is ook een informatieronde gehouden over de opzet en aanpak. De PvB organisatie had daarvoor een aantal issues geformuleerd met betrekking tot de verschillende aspecten van het project: doelgroepen, business case, marketing, content, techniek. Door die informatieronde is veel kennis vergaard over het pragmatisch neerzetten van het platform, vergaren van content en 403 Forbidden het verrijken ervan, de marketing aanpak en de technische keuzen. Daarbij zijn veel waardevolle contacten gelegd en is de basis gelegd voor andere vormen van samenwerking, ook voor langere termijn.

Daarbij bleek ook dat de ontwikkelingen sinds het indienen van de aanvraag (mei 2010) bepaald niet stil hadden gestaan:

 • in de wereld van het erfgoed bleken collecties beschikbaar te komen of technieken, die wij als PvB organisatie daarmee niet meer de geplande aandacht hoefden te geven. Voorbeelden zijn de collecties zoals verzameld in Digitale Collectie Nederland, waarvoor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft toegezegd om deze via Plaatsen van Betekenis te helpen ontsluiten
 • een ander voorbeeld  is de koppeling van Adlib met de door haar ingerichte collectiebeheersystemen, en een door Delving ontwikkelde importeer en matching tool voor digitaal erfgoed
 • daarnaast is de verwachting dat de samenwerking met projecten als Erfgoed en Locatie, dat recent een subsidie heeft gekregen, zal leiden tot extra kennis en mogelijk ook content en tools
 • om ons heen een aantal websites zijn ontstaan die op regionaal gebied een aantal zaken ontsluiten vanuit het principe erfgoed en locatie.
 • samenwerking op  technisch gebied: er bleken bij mobiele platforms gunstige ontwikkelingen, met bijvoorbeeld een leverancier die voor een laag bedrag mobiele ‘locatie-apps’ aanbiedt in 3 smaken. De verwachting bij de PvB organisatie was dat er een eigen app volledig ontwikkeld moest worden. Waarschijnlijk is

  403 Forbidden

  dat niet het geval.

De PvB Organisatie heeft hieruit de volgende conclusies getrokken voor de aanpak:

Op zo kort mogelijke termijn een volledige Plaatsen van Betekenis website, en die verbeteren en uitbouwen. De aanpak was een geleidelijke groei van het platform met steeds meer volledig ontwikkelde functionaliteiten en modules. In plaats daarvan is ervoor gekozen om op korte termijn een platform neer te zetten dat de


nginx/1.6.3
belangrijkste functionaliteiten en voorbeeldcontent al in huis heeft. Daarna kan dat, op basis van de feedback van de doelgroepen cultuurtoeristen, amateur-experts en erfgoedprofessionals, uitgebouwd en verbeterd worden.

Zie voor fasering en verdere uitwerking, de update bij Project, Redactie en Verdienmodellen.

==========================================================================================================================

Deze website is een blog om kennis te delen over de ontwikkeling van Plaatsen van Betekenis. Wij ontvangen graag uw reacties. De publieke website Plaatsen van Betekenis wordt gelanceerd in november 2011.

Deze blog is de officieuze start van Plaatsen van Betekenis. Plaatsen van Betekenis ontwikkelt een Europees crossmediaal platform voor erfgoedpromotie. We maken in een pilotproject van twee jaar een internationale en meertalige webgids met plaatsen (locaties) die cultuurhistorisch van betekenis zijn. De beschrijvingen, de verhalen en het (audio-)visueel materaal hiervoor verzamelen we met liefhebbers (amateurs-experts) als user generated content. Doel is enerzijds een betere ontsluiting van erfgoedinformatie en anderzijds het vergemakkelijken van het zoeken naar, en het bezoeken en beleven van Plaatsen van Betekenis. Naast de website ontwikkelen we een routeplanner, een reisgidsgenerator (POD) en apps voor mobiele hardware.

Plaatsen van Betekenis (internationaal: Significant Sights) is een initiatief van Menno Heling (Bureau Menno Heling) en Pieter de Nijs (Etant Donnes) en wordt ontwikkeld in samenwerking met het Amsterdam Museum (AM). Het is een van de activiteiten waarmee het Amsterdam Museum actief wil zijn op plekken en platforms buiten het museum. We ontwikkelen Plaatsen van Betekenis in samenwerking met partners uit het werkveld, zoals collega-instellingen, marktpartijen en het publiek. Die ontwikkeling is vanaf nu te volgen op deze blog.

Meerdere onderdelen
Plaatsen van Betekenis inspireert om interessante plaatsen te zoeken, te bezoeken en te beleven. Het project ontwikkelt een online platform, waarop plaatsen (locaties), die cultuurhistorisch van betekenis zijn, centraal staan. Plaatsen van Betekenis wijst het publiek de weg naar objecten in archieven, collecties en verbindt deze aan fysieke locaties. Een belangrijk onderdeel van het project is de meertalige website die naast beschrijving van locaties onder andere ook artikelen, achtergrondinformatie en een agenda zal bevatten.

Pilots en communities
Het platform begint met het ontwikkelen van drie pilots, waaronder één over de Amsterdamse grachtengordel. Er zullen enkele innovatieve mobiele toepassingen worden ontwikkeld, zoals een routeplanner met cultuurhistorische informatie, een op locatie gebaseerde applicatie voor smartphones, een zoekmachine en een reisgidsgenerator, waarmee iedereen een persoonlijke reisgids kan samenstellen. Plaatsen van Betekenis ontwikkelt een community, waarin liefhebbers én professionals bijdragen aan de inhoud van het project.

Voor wie

De website die we ontwikkelen is bedoeld voor een brede doelgroep: professionals, kenners, liefhebbers en cultuurtoeristen. Plaatsen van Betekenis presenteert zich daarmee nadrukkelijk als een link tussen erfgoedinstellingen (musea, archieven, bibliotheken, toeristische branche) en het in kunst, cultuur en geschiedenis geïnteresseerde publiek. Plaatsen van Betekenis stelt zich met dit blog open voor input en suggesties vanuit de erfgoedsector. Deze blog biedt daarmee niet alleen ruimte voor samenwerking, maar ook voor inzicht in dit innovatieproject, dat tot stand kan komen dankzij een bijdrage van de Subsidieregeling Innovatie Cultuuruitingen van het Ministerie van OC&W. Het Amsterdam Museum fungeert tijdens de pilot van 2 jaar als opdrachtgever. Na die periode wordt bezien hoe Plaatsen van Betekenis verder ontwikkeld en geëxploiteerd kan worden.

Lees meer over: