Uitgangspunten verdienmodel

Update augustus ’11

Naast de hieronder beschreven algemene uitgangspunten voor het PvB Verdienmodel, zullen deze mogelijkheden bepaald worden door de Identity en Merk van PvB. Hieraan wordt momenteel nog gewerkt door bureau Stalingrad. De werkzaamheden zijn er met name op gericht om het merk (concept en identity) van PvB te ontwikkelen en zich hiermee te onderscheiden.

In de merkfase levert bureau Kwatta/Stalingrad een interactief merkconcept op met taal en tekens, gedrag en aanwijzingen voor de organisatie hoe met het merk om te gaan. Daarmee krijgen de te ontwikkelen communicatiedragers een leidende autoriteit die ook op de middenlange termijn sustainable is.

Uit het concept komt een brandmap en een roadmap voor interacton voort. De brandmap laat de positionering van het merk zien, toont hoe alle stakeholders daarin succesvol worden en vormt de basis voor verdere executie.

PvB heeft met name voor Kwatta/Stalingrad gekozen vanwege hun ervaringen als het gaat om ontwikkeling concept/identity voor meer commerciële webinitiatieven binnen de sociale media (betrokkenheid bij WishWish /Pluimen) en de vertaling daarvan naar interactieve vormgeving.

Reeds ontwikkelde verdienmogelijkheden lees je onder kopje Verdienmogelijkheden:

  • reclame
  • content
  • affiliate marketing
  • eigen producten
  • merchandising
  • overige inkomsten

==============================================================================

Oude uitgangspunten:

Het te ontwikkelen businessmodel voor Plaatsen van Betekenis is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • het ontwikkelen van kwalitatieve en interessante content kost geld en vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Deze kan worden omgezet in geld of op geld waardeerbare diensten in de vorm van barters ter dekking van de kosten of ter versterking van de promotie en communicatie van Plaatsen van Betekenis
  • Verdere investeringen na de pilot geschieden op basis van gebleken behoefte bij partners en marktontwikkelingen, 403 Forbidden waarbij de eerste jaren de focus zal liggen op enerzijds de kwaliteit van de geleverde diensten /content, en anderzijds het maximaliseren van het publieksbereik
  • Plaatsen van Betekenis wil fungeren als voorbeeld van cultureel ondernemerschap. Daarom onderzoeken we ook commerciële exploitatiemogelijkheden
  • Het innovatieve karakter van dit plan biedt mogelijkheden om zowel in de ontwikkelingsfase (met bijzondere subsidieregelingen; zowel op nationaal als op Europees niveau), als in de exploitatiefase tot een evenwichtig verdienmodel te komen

Meer concreet: er is in een pilotfase (2 jaar) een investering nodig om voldoende schaalgrootte te krijgen en in meerdere talen te kunnen publiceren, om bij de verdere exploitatie eigen inkomsten te genereren. Op termijn is het mogelijk om met een kostendekkende begroting te werken.

Subpagina’s:

The earnings model assumptions âEUR¨ develop business model for Sites of Meaning is based on the following principles:
developing quality and interesting content costs money, and represents a significant value. This can be converted into cash or services valued in money in the form of barter to

403 Forbidden

cover expenses or consolidate the promotion and communication of Sites of Meaning;
Further investment after the pilot made on the basis of demonstrated need for partners and market developments, the first year the focus will be on both the quality of the services / content, and also to maximize the public range;
Meaning of places will serve as an example of cultural entrepreneurship. Therefore, we explore various commercial benefit;
The innovative nature of this plan offers opportunities to both the
nginx/1.6.3
development (with special subsidies, both at national and European level), and in the operational phase of a balanced business model to come;
More specifically, there is a pilot phase (two years) investment required to get sufficient scale and in multiple languages to publish in order to continue operating its own revenue. Ultimately, it is possible to use a cost-effective budget work;