Redactioneel concept

Update augustus ’11

Plaatsen van Betekenis heeft zich in de opstartfase van de afgelopen maanden vooral gericht op het uitwerken van de concepten voor redactie, communicatie en techniek.

De conclusies die naar aanleiding daarvan getrokken konden worden hebben geleid tot enkele koerswijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke projectplan. Over de consequenties voor wat betreft techniek leest u meer op de pagina ‘Project’.

Voor wat betreft de content komt die koerswijziging erop neer dat er een keuze is gemaakt voor een (soft) launch van een rijk gevulde site eind november 2011, met informatie over een grote hoeveelheid Plaatsen van Betekenis en de daaraan gekoppelde achtergrondverhalen en toeristische informatie. De focus ligt daarbij op één van de drie al aanvang van het project in november 2010 geformuleerde pilotthema’s, nl. Napoleon.

De PvB-redactie is voor die contentverzameling uitgebreid met enkele extra medewerkers, o.a. in het kader van stages en werkervaringsplekken. Verder zijn er voor het verzamelen van content rondom Napoleon contacten gelegd met de 403 Forbidden uitgevers van het Thematijdschrift Napoleon in Nederland, met VVV’s en historische en oudheidkundige verenigingen die de nodige kennis in huis hebben over de plaatsen die met Napoleon in verband kunnen worden gebracht, met enkele van dat soort plaatsen in België en Frankrijk, en tenslotte met leden van verschillende re-enactmentverenigingen.

Daarnaast zijn er voor de komende maanden enkele netwerkbijeenkomsten gepland met verschillende soorten erfgoedinstellingen, verenigingen en toeristische organisaties.

==========================================================================================================================

De opzet van Plaatsen van Betekenis is tweeledig.

Plaatsen van Betekenis wil allereerst een breed publiek de mogelijkheid geven die verhalen te (her)beleven van en rond locaties die historisch, cultureel, sociaal-maatschappelijk, religieus of technisch-wetenschappelijk belangrijk zijn en zijn geweest. Ons doel is het bezoek aan deze plaatsen te stimuleren en zo de verhalen en gebeurtenissen levend te houden over de mensen die daarin een rol hebben gespeeld of nog steeds spelen. Individuele bezoekers kunnen op die manier binnen het grote verhaal van de geschiedenis de kleinere verhalen ontdekken, die ‘sporen’ met zijn of

403 Forbidden

haar eigen individuele geschiedenis en belangstelling.

Plaatsen van Betekenis streeft wel naar (historische) accuratesse, maar is niet per se uit op het vertellen van dat ene, canonieke (juiste, ware) verhaal over een locatie. We stimuleren juist het vertellen van verschillende verhalen die elkaar aanvullen (zgn. counter narratives)

Plaatsen van Betekenis speelt daarnaast in op de behoefte van de geïnteresseerde cultuurtoerist naar een betekenisvolle besteding van z’n vrije tijd. Selectie van cultuurtoeristisch interessante plaatsen is met de overvloed aan informatie die


nginx/1.6.3
de media aanbieden vaak een tijdrovende en verwarrende bezigheid. Plaatsen van Betekenis biedt hierin een service. Het doet selectieve aanbevelingen uit beschikbare (cultuur)toeristische bestemmingen, zodat iedereen een individueel programma kan samenstellen, gebaseerd op zijn of haar eigen voorkeur, ranking of belangstelling. De inhoud van het Plaatsen van Betekenis-platform is op verschillende manieren [chronologisch, thematisch, per stad, regio of land] te raadplegen. Iedere bezoeker van de Plaatsen van Betekenis-website kan een eigen profiel aanmaken, opgebouwd rond zijn of haar persoonlijke belangstelling.

De content van Plaatsen van Betekenis bestaat uit informatie die door het publiek (professionals, amateur-experts en in erfgoed en cultuurtoerisme geïnteresseerde leken) wordt aangeleverd. Uiteindelijk doel van Plaatsen van Betekenis is op deze manier te komen tot een levende en levendige community.

Subpagina’s:

The design of places of significance is twofold.

Meaning of places to begin a broad public the opportunity to give the stories in and around sites of historic, cultural, social,, religious, technical and scientific importance and their authenticity have been (re) experience. Places of significance to the audience as the opportunity to (continue to) identify with those places, and associated stories and events and the people in those stories and events have played or still play. Places of Significance states as capable individuals within the grand narrative of history to discover the smaller stories, which “tracks” with his or her own individual histories and interests.
Places of Significance aims are to (historical) accuracy, but is not necessarily out on telling that one, canonical (proper, true) story about a location. Places of Meaning not only encourages the telling of more stories that can complement each other, but also of counter narratives.

Places of Meaning is also on the needs of cultural tourists interested to a meaningful use of his spare time. Selection of cultural tourism interests to the abundance of information that the media often offer a time-consuming and confusing task. Meaning of places offer this service. It makes recommendations to the selective availability (cultural) tourism destinations, so that each individual program can make together, based on preference, rank or interest. The content of the Sites of Meaning platform in various ways – chronologically, thematically, by city, region or country – to consult. Any visitor to the Sites of Meaning website can have its own profile, built around his personal interest.
Ultimate goal of Sites of Meaning through the input of a wide audience (professional, amateur and expert in heritage and cultural tourism interested lay people) to create a lively and vibrant community.