Project

PROJECTSAMENVATTING EN UPDATE

Doelstelling van het project Plaatsen van Betekenis is:

  • in nauwe samenwerking met erfgoedpartijen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en marktpartijen,
  • komen tot een bloeiende en kostendekkende erfgoedcommunity
  • voor een breed, in erfgoed en cultuur geïnteresseerd publiek
  • waar verhalen rondom ‘plaatsen van betekenis’ worden gekoppeld aan digitale documenten uit de erfgoedcollecties en toeristische informatie
  • door middel van een website, mobiele applicaties en printdiensten.

Concept

De tourist experience en visitor’s journey vormen de basis voor het creëren van belevenissen rondom Plaatsen van Betekenis, zowel met websites en applicaties als door de bezoeken aan die plaatsen. Er is gebleken dat voorbereiding en voorpret en navertellen belangrijke ingrediënten zijn van een blijvende herinnering, die actief wordt gedeeld met derden.

Doelgroepen en rollen

Het PvB-platform zal worden ingericht als een warenhuis als de Bijenkorf, waarin cultuurtoeristen, amateurexperts en erfgoedprofessionals een ruim en gevarieerd aanbod wordt geboden binnen een duidelijk kader. Genoemde doelgroepen zijn in feite niet meer dan rollen die door een en dezelfde persoon vervuld kunnen worden.

Marketing: Concurrenten

De analyse van commerciële toeristische websites, niet-commerciële toeristische websites en erfgoedsites laat zien dat deze sites sterk vanuit aanbod gericht zijn, waarbij de ‘conversie’ gericht is op het boeken van een reis of accommodatie, dan wel op het bezoeken van een erfgoedinstelling als een museum. PvB wil zich onderscheiden door de 403 Forbidden (virtuele) reis langs Plaatsen van Betekenis en het vertellen daarover, met ruimte voor genoemde voorpret en het navertellen en het delen daarvan, en dat combineren met de praktische informatie die nodig is om dit te faciliteren. USP’s daarbij zijn ‘kwaliteit in informatie’, ‘persoonlijk als reisgids’ en ‘belevenis binnen de visitor’s journey’.

Community of content

Bij de aanpak is gekozen voor het neerzetten in fase 1 van een informatieve site met informatie over Plaatsen van Betekenis, thema’s, achtergronden e.d. Dit geeft bezoekers al vanaf het begin een idee van de identiteit van de website en een reden om terug te komen. De voor die tijd en bij partners vergaarde persoonlijke verhalen maken vanaf het begin duidelijk dat het persoonlijke daarbij een onderscheidend kenmerk is. Wel zal worden gekozen voor een beperkt thema (Napoleon),

403 Forbidden

zodat de doelen realistisch zijn. Deze aanpak geeft ook mogelijkheden voor de samenwerking met erfgoed- en kennisinstellingen, waar een gevulde database een randvoorwaarde is voor de geformuleerde projecten.

Fasering

Fase 1 is erop gericht om in het najaar van 2011 een website neer te zetten die aantrekkelijk, wederzijds en duurzaam is en samenzijn uitstraalt, met een eigen identiteit (informatief, persoonlijk, belevenis). Rondom een beperkt thema,


nginx/1.6.3
Napoleon, zal een breed informatieaanbod worden geplaatst, met zoveel mogelijk Plaatsen van Betekenis in Nederland en een beperkt aantal daarbuiten en met verhalen en achtergronden, maar ook accommodaties en events. Daarnaast zal een aantal overige PlvB’s worden opgenomen, zodat duidelijk wordt dat de PvB website niet alleen een Napoleonsite is. Tegelijkertijd zal wel zoveel mogelijk persoonlijke content worden verzameld die de belevenis van de visitor’s journey ondersteunt. Vanaf fase 2 gaan we van informatief – naar persoonlijk – naar belevenis; van rijk naar actief, naar een community en van bezoeker,  naar bijdrager, naar deelnemer.

Aanpak

Er zal zoveel mogelijk een platform worden neergezet, dat met de verschillende media de tourist experience en visitor’s journey ondersteunt. Zeker in fase 1 zal daarbij worden gekozen voor een ‘blokkendoos’ aanpak, waarbij de standaardfuncties van het gekozen platform het uitgangspunt vormen voor ‘goed genoeg’. De aandacht, en het budget kunnen daarmee komen te liggen op het verder ontwikkelen van het platform op basis van de feedback van de gebruikers.

UPDATE PROJECT AUGUSTUS ’11

Als eerste stap is begonnen met de inrichting van het project. De subsidieperiode is verdeeld in 4 perioden:

- fase 1  inrichting, definitie en ontwerp
- fase 2  bouw en pilot Napoleon
- fase 3  uitwerking en pilot Hanzesteden
- fase 4  verdere uitwerking en pilot Grachtengordel Amsterdam

Verslag fase 1

We zijn begonnen met het formuleren van het uitgeef- en marketing/communicatieplan,  doelgroepen, concurrentieanalyse e.d. Vervolgens zijn de gewenste eindresultaten verder uitgewerkt met globale user stories voor de verschillende deelnemers aan het platform. Tegelijkertijd hebben we een tweetal  plannen van aanpak Content gemaakt, voor respectievelijk de erfgoedsector en de toeristische sector. Gaandeweg kregen de concepten een concretere vertaling toen wij de content types identificeerden en uitwerkten. We konden nu voorbeeldrecords maken van een  ‘plaats  van betekenis’, ‘historische persoon’, ‘toeristische attractie’ e.d. Belangrijk hierbij bleken ook de mogelijke koppelingen hiertussen.

Tijdens het opzetten van het project is een informatieronde gehouden over de opzet en aanpak. De PvB organisatie had daarvoor een aantal issues geformuleerd met betrekking tot de verschillende aspecten van het project: doelgroepen, business case, marketing, erfgoed, toerisme, content en techniek.

Door die informatieronde is veel kennis vergaard over het pragmatisch neerzetten van het platform, het vergaren van content en het verrijken ervan, de marketing aanpak en de technische keuzen. Daarbij zijn veel waardevolle contacten gelegd en de basis gelegd voor andere vormen van samenwerking, ook voor langere termijn.

Daarbij bleek ook dat de ontwikkelingen sinds het indienen van de aanvraag (mei 2010) bepaald niet stil hadden gestaan. De ontwikkelingen op het gebied van erfgoed, locatie, toegang tot collecties, mobiele applicaties en toerisme gaan hard. Een aantal doelen uit de projectaanvraag waren reeds door anderen gerealiseerd.

Een goed voorbeeld is een aspect dat als risico was geïdentificeerd, namelijk het koppelen van de verschillende erfgoedbronnen aan het platform van Plaatsen van Betekenis. Tijdens onze informatieronde werden wij geattendeerd op Delving B.V. die met hun Delving platform precies dat mogelijk maken op een manier die ook past bij de business case van Plaatsen van Betekenis.

Conclusies uit fase 1

De PvB Organisatie heeft hieruit de volgende conclusies getrokken voor de aanpak. Tijdens het opzetten van het project en het uitwerken van concepten, redactie, communicatie en techniek, bleek dat er een aantal wijzigingen nodig waren ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag.

In de oorspronkelijke planning zou het PvB platform in haar volle glorie pas in het najaar van 2012 opgeleverd worden, aan het einde van de subsidieperiode. De aanpak was gericht op een geleidelijke groei van het platform, met steeds meer volledig ontwikkelde functionaliteiten en modules.

Het nadeel daarvan zou zijn dat er feitelijk onvoldoende tijd zou zijn om samen met de gebruikers (cultuurtoeristen, amateurexperts en erfgoedprofessionals) het platform te toetsen en verder te ontwikkelen. Gezien de missie en focus van Plaatsen van Betekenis heeft dat de doorslag gegeven.
We hebben daarom besloten al dit najaar live te gaan.

Het doel is op zo kort mogelijke termijn een volledige Plaatsen van Betekenis website te realiseren, en die vervolgens te verbeteren en uit te bouwen met informatie, functionaliteiten en media als mobiel en print. Op basis van de feedback van de doelgroepen cultuurtoeristen, amateurexperts en erfgoedprofessionals wordt het platform gebouwd en  uitgebouwd.

Dat had de volgende consequenties voor de projectaanpak:

1) De planning en fasering, selectie en afspraken met leveranciers moesten gericht zijn op het snel uitrollen van Plaatsen van Betekenis
2) We moesten zo concreet mogelijk de gekozen user stories realiseren die minimaal nodig zijn voor een levensvatbare site (geen franje)
3) Om dat bereiken bleek een andere technische aanpak nodig en andere leveranciers. Met advies van Zilverline op het gebied van architectuur, (agile) aanpak en platforms hebben we gekozen voor zoveel mogelijk standaardcomponenten volgens een blokkendoos-model. Daarvoor was het belangrijk een technisch platform te kiezen dat zich leent voor het snel uitrollen van functionaliteiten als agenda, routes, maps, vertalen, versiebeheer. Om deze reden heeft de PvB organisatie gekozen voor een vergelijking van mogelijkheden tussen Drupal, Ruby en Django, in plaats van het eerder geoffreerde maatwerk. Na een afweging rondom leveranciers, architectuur en keuze van een CMS of framework kwamen we bij Drupal en het Friese softwarebedrijf Cinnamon. Voor de back-office en de koppeling met erfgoed- en toeristische en algemene bronnen was al gekozen voor Delving. (zie ook ons Persbericht)
4) Ook bleek dat met al deze wijzigingen de uitgeef- en marketingcommunicatieplannen op de schop moesten. Momenteel wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van Identity en Merk van PvB.

Fasering revisited

Fase 2

nov. 2011

een informatieve website met plaatsen van betekenis en daarbij persoonlijke verhalen rondom het eerste thema uit de aanvraag ‘Napoleon’ (denk hierbij bijv. aan re-enactments of verhalen op de Plaats van Betekenis). Koppeling met belangrijkste erfgoed- en toeristische bronnen. pilot Napoleon
Fase 3

voorjaar 2012

uitbouw naar meer interactie en co-creatie en interesseprofielen.  Tegelijkertijd komen dan de apps voor smartphone en tablet, gevolgd door printing on demand.

Uitbreiding koppelingen met bronnen via Delving en het vertalen naar EN en  FR.

pilot Hanzesteden
Fase 4

Zomer 2012

na de zomer 2012 komt Plaatsen van Betekenis met de belangrijke plaatsen aan de Amsterdamse grachten. Daarnaast verfijning van zoeken en aanbevelingen. pilot Grachtengordel Amsterdam

UPDATE PROJECTPARTNERS

Projectpartners Beeld en Geluid, CWI , VU  en Adlib

Er is overleg geweest met de projectpartners Johan Oomen en Maarten Brinkerink (Beeld en Geluid), Jacco van Ossenbrugge (CWI), Lora Aroyo (VU), Bert Degenhart Drenth (Adlib). Er worden met deze partners van het eerste uur projecten geformuleerd en het voornemen is deze, verdeeld over de projectperiode, uit te voeren. Nu er al in het najaar een ‘echte’ website zal staan, gekoppeld aan een aantal rijke bronnen wordt kunnen deze projecten een stuk realistischer resultaten opleveren.

Deze projecten betreffen met name de link tussen digitaal erfgoed enerzijds en de participatie van het publiek anderzijds (crowdsourcing). Enerzijds gaat het om het gericht aanbieden van content naar aanleiding van verhalen, interesses en gedrag van doelgroepen (vergelijk ook de Art Recommender van Aroyo (VU)). Anderzijds gaat het verzamelen van commentaar van het publiek op de aangeboden metadata, o.a. op het gebied van locatie, gewoon van start. Het PvB platform zal deze verrijkte metadata terugleveren, met het Amsterdam Museum als voorbeeld.

Stichting DEN
Met Marco de Niet en Maarten Streefkerk van stichting DEN wordt uitgewerkt hoe Plaatsen van Betekenis de richtlijnen van De Basis kan toepassen bij het inrichten van het platform. DE BASIS staat voor Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie. DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt onderdeel uit van het ICT-register binnen de kennisbank van DEN op het gebied van o.a.:
·    DE BASIS voor presentatie
·    DE BASIS voor vindbaarheid
·    DE BASIS voor beschrijving
·    DE BASIS voor duurzaamheid

Projectmanagement Darwin Media
Daan van Reenen is aangetrokken als projectmanager met uitgebreide ervaring met het begeleiden van geïntegreerde projecten op het gebied van ‘crossmedia’, w.o. websites, PDA’s, printing on demand. Met een achtergrond als Uitgeefmanager en manager Operations bij commerciële uitgeverijen is hij aangetrokken om het project te leiden en tegelijkertijd te adviseren over content, database publishing en het vermarkten van het platform.  www.linkedin.com/in/dvreenen

Marketing: Het Marketingmeisje en Theo Meereboer

Gezien de sterkere focus op doelgroepen en marketing heeft PvB Anouk Binckhuizen (bedrijfsnaam: ‘Het Marketingmeisje’) aangetrokken. Haar ervaring met de opbouw van Zoover (toeristische beoordelingssite) en de uitrol ervan in verschillende landen maakt haar bij uitstek geschikt om BMH bij te staan bij zaken als publiekscommunitymarketing en crowdsourcing.  www.linkedin.com/in/anoukbinkhuysen

Theo Meereboer (Erfgoed 2.0) is betrokken bij PvB voor het betrekken van en bijdragen laten leveren door erfgoed-professionals (en vrijwilligers) in de zin van Historische genootschappen, geschiedkundige kringen e.d. en het uitwerken van een specifieke strategie hiervoor. Theo heeft als (mede) oprichter / community manager van Erfgoed 2.0, het BMICE-t netwerk en de (nieuwe) Collectiewijzer ruime ervaring met dergelijke (erfgoed gerelateerde) netwerken, (online) kennisdeling en community management en beschikt over een zeer uitgebreid netwerk in de sector (musea, archieven, historische verenigingen, monumenten). Zijn expertise bevindt zich dus zowel op redactioneel / crossmediaal vlak als inhoudelijk op erfgoed gebied. http://erfgoed20.wordpress.com/

Front-end: Cinnamon
Cinnamon uit Leeuwarden ontwikkelt de front-end van Plaatsen van Betekenis. Cinnamon heeft ervaring heeft met diverse erfgoedsites (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Muiderslot, Fries Museum). Deze Friese partij is gespecialiseerd in het bouwen van gebruikersvriendelijke en toegankelijke websites die eenvoudig te beheren zijn. Cinnamon is daarnaast als enige commerciële partij al jaren lid van de adviescommissie Webrichtlijnen. www.cinnamon.nl

Identity en Vormgeving: Stalingrad en Kwatta
Stalingrad heeft veel ervaring met de ontwikkeling van een concept/identity voor vaak nieuwe merken en business (betrokkenheid bij WishWish /Pluimen) en de vertaling daarvan naar interactieve vormgeving. Kwatta/Stalingrad vertrekt vanuit (sociale) interactie en stimuleert in zijn ontwerp dialoog met alle stakeholders. www.stalingrad.nl www.kwatta.com

Back-end: Delving
Hier is gekozen voor Delving, een organisatie die afkomstig is uit Europeana en die binnen een Europese community een aantal open source tools heeft ontwikkeld, speciaal gericht op digitaal erfgoed. Het Delving framework wordt nu al gebruikt door onder andere de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), het Fries Museum, Institut für Bibliotheks- und Informationswissen-schaft (Humboldt-Universität zu Berlin) en de Norwegian Arts Council. Het Delving Platform zal Plaatsen van Betekenis koppelen aan erfgoed- en toeristische bronnen, zowel nationaal als internationaal.  www.delving.eu

Mobiel, printing on demand e.a.
In het licht van snelle ontwikkelingen op het gebied van mobiel, printing on demand e.a. is besloten om de keuze bij die kanalen uit te stellen tot na het lanceren van de eerste versie. Ook kan dan eerst met de verschillende doelgroepen worden bekeken welke behoeften er eigenlijk leven op dit gebied.

Samenwerkingspartners

Erfgoedsector
PvB heeft met zowel grote als kleine partijen uit de erfgoedsector contacten gelegd.
Europeana, Nationaal Archief, RCE, Musip e.a. hebben positief gereageerd op de plannen van Plaatsen van Betekenis. Per traject worden afspraken gemaakt over het gebruiken van content en ontsluiten voor een breed publiek in een meer toeristische context.

Enkele kleinere erfgoedinstellingen, zoals de Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim, Fort Pampus, Fort Rammekens en Fort Kijkduin hebben ons in twee verschillende testfasen van nuttige inzichten voorzien. Daarnaast zijn er contacten gelegd met grotere instellingen om via enkele netwerkbijeenkomsten te komen tot verdergaande inzichten over de behoeftes en wensen die er in de erfgoedsector leven, en over de manier waarop Plaatsen van Betekenis daarbij een rol kan spelen.

Het plan is om in de komend jaar telkens met circa vijf instellingen (museum, monument, historische vereniging, historische stad, etc) een serie bijeenkomsten te organiseren. PvB biedt kennis over hoe dit soort instellingen sociale media het beste kunnen inzetten, hoe ze met arrangementen hun economisch perspectief kunnen verbeteren, hoe ze met onze schrijfcursus hun communicatieve skills kunnen vergroten, en hoe wij hen over verdienmodellen aan het denken kunnen zetten. Dit alles met als uiteindelijk doel het vergaren van content (verhalen) te koppelen aan kennisverspreiding. Uiteraard willen wij hen in dat proces bevragen hoe PvB het best op hun behoeftes kan worden afgestemd als mediakanaal naar een groter en breder publiek.

Commerciële, toeristische partijen
Daarnaast is er veelvuldig overleg met commerciële toeristische partijen en andere partijen over het uitwisselen van informatie over accommodaties, ratings, touroperators, toeristische basisinformatie e.a.

Educatieve sector
De samenwerking met het onderwijs is aanzienlijk uitgebreid, aangezien hier veel interesse en animo bleek te bestaan. Met verschillende hogescholen en universiteiten zijn of worden stages uitgevoerd en scripties geproduceerd op het gebied van concurrentieanalyse, location bases services, toeristische visitor’s journey, en de beschrijving van Plaatsen van Betekenis. Naast INholland werken en werkten we reeds samen met Hogeschool Zuyd, en met Saxion Hogeschool.

- Travel Guide
- Driving Guide
- Places of Meaning API
[These pages are still under construction]